Regulamin wystaw

Organizatorami wystaw i pokazów są Zarządy Oddziałów i Kluby Ras Związku Kynologicznego w Polsce.

Zgłoszenie - na wystawy organizowane przez Związek mogą być zgłaszane i przyjmowane psy zarejestrowane w Związku lub w uznanych przez Związek innych organizacjach kynologicznych.
Zgłoszenie psa na wystawę - przyjmowanie zgłoszeń psów odbywa się na kartach zgłoszeń.
Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane:
a) nazwę (imię i przydomek hodowlany) psa,
b) numer rodowodu np. PKR lub KW (informacja ta nie jest konieczna w klasie szczeniąt i młodzieży) oraz
obligatoryjnie numer rejestracyjny (dotyczy psów, które są w posiadaniu członków ZKwP),
c) rasę, płeć, umaszczenie, rodzaj włosa, wielkość (np. średni, miniaturowy) i datę urodzenia psa,
d) nazwy (imiona i przydomki hodowlane) rodziców,
e) wyszkolenie psa,
f) posiadany tytuł (championa, interchampiona),
g) imię i nazwisko hodowcy,
h) imię i nazwisko oraz adres właściciela,
i) klasę, do której pies jest zgłoszony,
j) informację o wysokości uiszczonej opłaty,
k) podpis zgłaszającego.
Do zgłoszenia powinna być dołączona kserokopia rodowodu.
Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń na wystawę określa organizator.
Organizator wysyła wystawcy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Dokument ten wraz z książeczką zdrowia lub paszportem psa stanowi podstawę do wprowadzenia psa na wystawę.
Na wystawę mogą być przyjmowane psy wpisane do Polskiej Księgi Rodowodowej lub do ksiąg rodowodowych innych krajów uznanych przez FCI.

Opłata - za zgłoszenie psa na wszystkie rodzaje wystaw organizowanych przez Związek pobierana jest opłata, niezależnie, czy pies jest doprowadzony do oceny, czy nie. Wysokość opłat ustalają Zarządy Oddziałów (Kluby Ras) dla każdej wystawy odrębną uchwałą. Zarząd Główny i organizatorzy wystawy mogą niektóre rasy i grupy psów zwolnić od opłaty.

Zdrowie - w wystawach uczestniczyć mogą tylko psy zdrowe, posiadające zaświadczenia zgodne z wymogami służby weterynaryjnej. Psy chore, kalekie, z atrofią jąder, suki będące w widocznej ciąży lub z cieczką nie mogą uczestniczyć w wystawach. W przypadku, gdy właściciel nie zastosuje się do tego przepisu, sędzia powinien wykluczyć psa z ringu.

Klasy wystawowe

Psy mogą być zgłaszane na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:
a) klasy szczeniąt - wiek od 6 do 9 miesięcy,
b) klasy młodzieży - wiek od 9 do 18 miesięcy,
c) klasy pośredniej - wiek od 15 do 24 miesięcy,
d) klasy otwartej - wiek powyżej 15 miesięcy,
e) klasy użytkowej - wiek powyżej 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości. Klasa użytkowa organizowana jest wyłącznie dla ras, które w nazewnictwie FCI, wymienione są jako rasy pracujące.
Certyfikat użytkowości wydaje się dla psów ras myśliwskich - posiadających dyplom co najmniej III° z konkursów. Kserokopię certyfikatu użytkowości należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę.
f) klasy championów - dla psów posiadających tytuły championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI. Kserokopię championatu należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę.
g) klasy weteranów - dla psów i suk które ukończyły 8 lat.

Dla klas otwartej, użytkowej, championów i weteranów nie określa się górnej granicy wieku.
Na wystawach klubowych, na wniosek Klubu zatwierdzony przez Zarząd Główny, można tworzyć inne dodatkowe klasy (np. baby, juniorów, honorową itp.)
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15. maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 16. listopada).

Katalog

Organizator jest zobowiązany do wydania katalogu wystawowego. Katalog jest dokumentem zawierającym wykaz psów ocenianych na wystawie. Psy nie umieszczone w katalogu nie mogą być oceniane chyba, że stało się tak z winy komitetu organizacyjnego (np. oczywiste błędy w przyjęciu i opracowaniu zgłoszenia, problem z drukiem katalogu itp.), o ile formularze zgłoszeń zostały prawidłowo wypełnione i wysłane do organizatorów przed przewidzianą datą zamknięcia zgłoszeń oraz jeśli opłata za zgłoszenie figuruje na wyciągach bankowych organizatora.

Zasady sędziowania psów na wystawach

  1. Do podejmowania decyzji o przyznaniu ocen, lokat, certyfikatów upoważniony jest jedynie uprawniony sędzia kynologiczny z Polski lub zaproszony z zagranicy z uznanych przez FCI organizacji kynologicznych innych krajów. Jest on zobowiązany do dokonywania tego bez jakiejkolwiek pomocy i ingerencji osób trzecich.
  2. W czasie dokonywania oceny psów w ringu oprócz sędziego mogą znajdować się tylko dwaj asystenci, sekretarz ringowy oraz ewentualnie gospodarz ringu, łącznik i tłumacz. Z psem może przebywać w ringu jedna osoba. W trakcie trwania oceny sędzia może zgodzić się na zmianę osoby wystawiającej psa.
  3. Wystawca ma obowiązek, na prośbę personelu ringowego, okazać oryginał rodowodu wystawianego psa.
  4. Przy ocenie sędziowie kierują się wzorcami ras zatwierdzonymi przez FCI lub innymi, ustanowionymi przez organizacje kynologiczne uznane przez FCI.
  5. Ocena poszczególnych ras odbywa się na ringu publicznie, jednoosobowo przez sędziego, według klas następujących po sobie jak w rozdziale II. pkt 6, w pierwszej kolejności psy, a następnie suki.
  6. Na wszystkich wystawach sędziowanie odbywa się według planu sędziowania. Od momentu ustawienia psów w kolejności lokat spóźniony wystawca nie może wprowadzić psa na ring.
  7. W czasie oceny psów na ringu sędzia posługuje się wyłącznie planem sędziowania, nie może posługiwać się katalogiem.
  8. Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny. Wystawcy nie przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji

Oceny

Przy indywidualnej ocenie psów sędzia bierze pod uwagę ich wady wrodzone i nabyte, fizyczne i psychiczne. Przy tej ocenie pies może otrzymać jedną z poniższych ocen:
a) DOSKONAŁA - może być przyznana psu bardzo bliskiemu ideałowi wzorca rasy, będącemu w doskonałej kondycji, który wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu, odpowiedniej psychice. Jego zalety jako przedstawiciela rasy pozwalają zignorować drobne niedoskonałości, ale piętno płci musi być wyraźne.
b) BARDZO DOBRA - może zostać przyznana jedynie psu, który posiada typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej kondycji. Nieliczne, drobne błędy mogą być tolerowane, o ile nie dotyczą budowy psa. Ta ocena może być przyznana jedynie psu wysokiej klasy.
c) DOBRA - powinna być przyznana psu, który posiada główne cechy charakterystyczne rasy,a wykazywane wady nie są dyskwalifikujące, ani nie zostały skorygowane chirurgicznie lub w inny niedozwolony sposób ukryte.
d) DOSTATECZNA - powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna nie jest optymalna.
e) DYSKWALIFIKUJĄCA - powinna być przyznana psu,
- który nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy,
- którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne,
- który wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub zgryzu, wady umaszczenia, gatunku szaty lub albinizm. Ta ocena powinna być przyznana psom, których wady typu mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia oraz psom wykazującym dyskwalifikujące wady w rozumieniu wzorca rasy.
Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać zwolnione z ringu z werdyktem:
f) NIE DO OCENY - To określenie jest przewidziane dla każdego psa, który
- nie porusza się prawidłowo, stale skacze na wystawcę lub próbuje uciec z ringu, co uniemożliwia ocenę mechaniki i typowości ruchu,
- nie pozwala dotknąć się sędziemu, uniemożliwiając ocenę zgryzu i uzębienia, szaty, budowy ciała, ogona lub jąder,
- wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia oraz zabiegów, które mogą być uznane za próbę oszustwa.
To samo dotyczy sytuacji, gdy sędzia ma uzasadnione podejrzenia, że przeprowadzono operację, której cel em było skorygowanie wad powiek, uszu lub ogona. Uzasadnienie adnotacji NIE DO OCENY powinno być wpisane w karcie oceny psa.

W klasie szczeniąt pies może otrzymać oceny:
WYBITNIE OBIECUJĄCY /WO/
OBIECUJĄCY /OB./
MAŁO OBIECUJĄCY /MO/

Lokaty

Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV. Wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat.
Na wystawach klubowych, na podstawie uchwały Klubu, w celu ułatwienia analizy hodowlanej, lokaty mogą otrzymać wszystkie psy i suki w klasie.
Cztery najlepsze psy w każdej klasie są klasyfikowane na miejscach pod warunkiem, że uzyskały ocenę przynajmniej „BARDZO DOBRĄ”.

Karta oceny - zawiera opis psa dokonany przez sędziego. Kartę oceny podpisuje i ewentualnie pieczętuje sędzia.
Karty ocen sporządza się w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem:
a) oryginał dla wystawcy,
b) drugi egzemplarz dla oddziału organizującego wystawę,
c) trzeci egzemplarz dla Klubu Komisji Zarządu Głównego.
Tekst opisu psa w karcie powinien być pisany w języku polskim lub w jednym z języków federacyjnych.

Zasady nagradzania psów

1. Nagradzanie psów na wystawach organizowanych przez Związek ma charakter wyłącznie honorowy i symboliczno-pamiątkowy. Nagrodami honorowymi są medale, rozety i puchary, względnie inne przedmioty o charakterze symboli sportowych. Otrzymuje je na własność aktualny właściciel psa. Stosowanie nagród pieniężnych jest zabronione.
2. Na wystawach można wyróżniać psy nagrodami rzeczowymi. W katalogu wystawowym organizator zamieszcza informację o fundatorach i przeznaczeniu nagród.
3. Na wystawach organizowanych przez Związek stosowane są następujące formy nagród i tytułów honorowych:
- Medale, rozety - w każdej klasie i rasie, z wyjątkiem szczeniąt, przyznaje się medale lub rozety dla 3 psów, które uzyskały ocenę doskonałą oraz I, II i III lokatę; za lokatę I przyznaje się medal złoty, za lokatę II medal srebrny, za lokatę III medal brązowy.

Tytuły:

„Zwycięzca Młodzieży” może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystawy championów) i w każdej rasie pies (suka), który uzyska w klasie młodzieży ocenę doskonałą z lokatą pierwszą.
W porównaniu Zwycięzców Młodzieży psa i suki wybiera się „Najlepszego Młodzieżowego Psa/Sukę w Rasie”.

- „Zwycięzca”. O tytuł ten mogą ubiegać się psy (suki) w każdej rasie z ocenami doskonałymi i I lokatą z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, konkurując ze sobą w tzw. „porównaniu”.

- “BOB” (ang. Best of Breed - Najlepszy w Rasie) - Zwycięzca Rasy - o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł: „Zwycięzca” oraz te, które w klasie weteranów uzyskały ocenę doskonałą z I lokatą. Tytuł ten przyznawany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy.

- „Zwycięzca Wystawy Championów” - może otrzymać w każdej rasie pies (suka) na wystawie championów. O tytuł ten konkurują psy (suki) z tytułami: Międzynarodowego
Championa Piękności, Championa oraz Młodzieżowego Championa (w okresie pierwszego roku po uzyskaniu tego tytułu) danego kraju.

- „Młodzieżowy Zwycięzca Polski” - uzyskuje pies (suka), który uzyskał ten tytuł, według zasad dla młodzieży omówionych wyżej, na wystawie międzynarodowej. Tytuł ten przyznawany jest tylko na jednej wystawie międzynarodowej w roku /w Poznaniu/. Tytuł „Zwycięzca Polski” z podaniem miasta i roku może otrzymać pies (suka), zwyciężając omówione wyżej „porównanie”

- „Młodzieżowy Zwycięzca Klubu” - można przyznać psu i suce na wystawach klubowych, według zasad ustalonych przez Kluby. Tytuł może być przyznawany wyłącznie na wystawach organizowanych przez Kluby Komisje Zarządu Głównego. Tytuł „Zwycięzca Klubu” można przyznać psu i suce na wystawach klubowych według zasad ustalonych przez Kluby. Tytuł może być przyznawany wyłącznie na wystawach organizowanych przez Kluby Komisje Zarządu Głównego.

„Najlepszy Reproduktor”, „Najlepsza Suka Hodowlana” i „Najlepsza Hodowla” - są to tytuły przyznawane na wystawach klubowych.

Championaty:

,,Champion Polski” - Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa (zwanego w skrócie CWC, za granicą CAC).
Certyfikat może otrzymać pies i suka, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów. Trzy CWC, uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu ,,Championa Polski”, pod warunkiem, że między pierwszym, a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy.
Fakt przyznania CWC sędzia wpisuje do karty oceny odręcznie ,,CWC” wraz z oddzielną parafą.

„Młodzieżowy Champion Polski” - może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów na wystawach, w tym co najmniej jednej wystawie klubowej lub międzynarodowej, bez określonego przedziału czasu.

Dyplomy „Championa Polski” i „Młodzieżowego Championa Polski” wydaje Zarząd Główny Związku na pisemny wniosek zainteresowanego biorąc za podstawę sprawozdania z oddziałów organizatorów wystaw.

,,Międzynarodowy Champion Piekności” - Na wystawie międzynarodowej, organizowanej pod patronatem FCI, sędzia może przyznać certyfikat na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB) dla jednego psa i jednej suki, bez względu na liczbę konkurentów. O CACIB konkurują w drodze porównania psy (suki) z oceną doskonałą, lokatą pierwszą z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.
Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z klasy, z której pochodzi zwycięzca i porównując taką nową stawkę może przyznać rezerwowy CACIB (Res. CACIB). Jeśli pies, który otrzymał CACIB ma już zatwierdzony przez FCI tytuł Międzynarodowego Championa Piękności lub jeśli przyznany mu CACIB nie zostanie zatwierdzony przez FCI z innych powodów - wniosek CACIB przechodzi automatycznie na zdobywcę rezerwowego CACIB (Res. CACIB).
Obowiązuje zasada, że pies (suka) uzyskujący CACIB na wystawie otrzymuje automatycznie CWC.
CACIB rezerwowy (res.CACIB) może zostać przyznany i przekształcony w CACIB na wniosek właściciela psa, który otrzymał res.CACIB lub na wniosek krajowej organizacji kynologicznej, której jest onczłonkiem, o ile spełnione zostaną następujące warunki:
1. CACIB został przyznany psu, który jest już Międzynarodowym Championem Piękności
(tytuł potwierdzony przez FCI).
2. CACIB został przyznany psu, który nie posiada pełnego, trzypokoleniowego rodowodu uznanego przez FCI.
3. CACIB został przyznany psu zbyt młodemu (zgłoszenie do niewłaściwej klasy), aby mógł pretendować do tego tytułu.
4. CACIB został przyznany psu, który w dniu wystawy spełniał warunki do uzyskania tytułu
Międzynarodowego Championa Piękności (odpowiednie terminy i ilość przyznanych CACIB).

ZASADY PRZYZNAWANIA MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONATU PIĘKNOŚCI F.C.I. - dla wyżłów weimarskich

Aby otrzymać tytuł Międzynarodowego Championa Piękności należy uzyskać:
- w dwóch różnych krajach, od dwóch różnych sędziów dwa certyfikaty na Międzynarodowego Championa Piękności (CACIB), w minimalnym odstępie 1 rok i 1 dzień.
- co najmniej trzecią lokatę lub ocenę „dobrą” podczas konkursów, na których przyznawany jest wniosek na Championat Pracy Krajowy (CPC). Jeśli próby oceniane są za pomocą punktów, nie bierze się pod uwagę oceny, a pies musi uzyskać co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

Podania o Międzynarodowy Championat Piękności należy kierować do FCI za pośrednictwem Zarządu Głównego ZKwP.

Konkurencje finałowe

Konkurencje finałowe winny być kulminacyjnym punktem programu wystawy oraz atrakcyjnym, zarówno dla wystawców, jak i dla publiczności, jej zwieńczeniem. Przeprowadzane są one na wszystkich wystawach.
„Najpiękniejszy Junior Wystawy” (NJW lub JBIS - ang. Junior Best in Show) - udział w wyborze biorą psy oraz suki, które na danej wystawie otrzymały tytuł „Najlepszy Młodzieżowy Pies/Suka w Rasie”. Wybory dokonywane są na ringu honorowym, kolejno w grupach FCI przez jednego tego samego sędziego. Z każdej grupy sędzia wybiera od 0-3 finalistów bez przyznawania im lokat, po dokonaniu wyboru we wszystkich prezentowanych w tym dniu wystawy grupach, finaliści wracają na ring i spośród nich sędzia
wybiera i ustawia na lokatach 3 psy. Jeżeli wystawa trwa więcej niż jeden dzień organizator może w ostatnim dniu wystawy zorganizować porównanie zwycięzców poszczególnych dni.
„Zwycięzca Grupy” - (ZG lub BOG - ang. Best of Group) - o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł „Zwycięzca Rasy” oraz należą do tej samej grupy ras (wg podziału FCI). Na ringu honorowym wyznaczony przez organizatora sędzia dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznając 1, 2 i 3 miejsce.
„Zwycięzca Wystawy” - (ZW lub BIS - ang. Best in Show) - o tytuł ten konkurują zwycięzcy poszczególnych grup. Wyznaczony sędzia na ringu honorowym dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznając 1, 2 i 3 miejsce.

Konkurencje fakultatywne:

W ramach uatrakcyjnienia wystawy organizator może przeprowadzić również inne konkursy, jak np.:
1. „Najpiękniejsze Szczenię” - udział w wyborze biorą psy i suki, które na danej wystawie w klasie szczeniąt otrzymały ocenę „wybitnie obiecujący” oraz lokatę I.
2. „Najpiękniejszy Weteran” - udział biorą psy i suki, które na danej wystawie w klasie weteranów otrzymały ocenę doskonałą oraz lokatę I.
3. „Najpiękniejszy Pies Ras Polskich” - udział w wyborze biorą psy i suki ras polskich, które na danej wystawie otrzymały tytuł „Zwycięzca Rasy”.
4. „Najlepsza Para” - parę stanowi pies oraz suka tej samej rasy, będące własnością jednego właściciela, wystawiane na danej wystawie.
5. „Najlepsza Grupa Hodowlana” - grupę stanowią min. 3, a max. 5 psów/suk jednej rasy, o tym samym przydomku hodowlanym.

Uprawnienia i obowiązki wystawców

1. Wystawca ma prawo otrzymać kartę oceny i dyplom oraz medal lub jego odpowiednik (o ile pies otrzymał odpowiednią ocenę i lokatę).
2. Wystawcę obowiązuje zachowanie zgodne z przepisami porządkowymi wystawy.
3. Wystawca psa nie może wszczynać dyskusji z sędzią.
4. Właściciel odpowiedzialny jest za zachowanie się osoby prowadzącej jego psa w ringu.
5. Wystawiać psa nie może osoba wykluczona ze Związku; odpowiedzialność w takim przypadku ponosi właściciel psa
6. Wystawca zobowiązany jest być na wystawie wraz z psem od chwili jej rozpoczęcia aż do zakończenia, uczestniczyć w ewentualnej prezentacji zwycięzców, brać udział w konkurencjach fakultatywnych do
których zgłosił swoje psy oraz uczestniczyć w konkurencjach finałowych z psami, które zdobyły stosowne tytuły.
7. Na ringu podczas oceny psa wystawca zobowiązany jest do noszenia przypiętego w widocznym miejscu numeru startowego wyłącznie tego psa, który jest aktualnie prezentowany w ringu. Wraz ze zmianą psa musi być zmieniony numer startowy.
8. Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zgłoszonego psa, także za tego, który nie został doprowadzony do oceny (dotyczy to również psów zwolnionych z opłat).
9. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby nie doszło do pogryzienia ludzi i innych psów oraz ponosi odpowiedzialność cywilną za spowodowane przez jego psa wypadki i szkody.
10. Na terenie wystawy wystawca jest zobowiązany do prowadzenia psów wyłącznie na smyczy.
11. Wszelkie protesty i roszczenia, z wyjątkiem werdyktu sędziego (rozdział III pkt 13), należy przedstawić na piśmie i złożyć kaucję w wysokości 100 zł w sekretariacie wystawy. Jeżeli po sprawdzeniu, okażą się one nieuzasadnione, kaucja przypadnie organizatorowi wystawy. W przeciwnym razie następuje zwrot kaucji i zadośćuczynienie w postaci zwrotu opłaty za zgłoszenie psa na wystawę.
Sprzedaż szczeniąt - sprzedaż szczeniąt na terenie wystawy i w jej pobliżu jest zabroniona!

opracowano na podstawie Regulamiu Wystaw ZKwP z dnia 1 stycznia 2007 roku.