Przepisy hodowlane

Hodowcą jest członek Związku, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany. Członkowie Związku mogą posiadać psy na zasadzie współwłasności.Przydomki hodowlane - członek Związku, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się za pośrednictwem Zarządu Oddziału na formularzu w dwóch egzemplarzach, z których po zatwierdzeniu jeden otrzymuje hodowca, drugi pozostaje w aktach Oddziału. Członek Związku występując o rejestrację przydomka ma obowiązek zarejestrować go za pośrednictwem biura Zarządu Głównego ZKwP w Międzynarodowym Repertorium Przydomków w FCI.

 1. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
 2. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.
 3. Nazwę psa pisze się dużymi literami, zaś przydomek hodowlany małymi np. SMOK z Kordegardy,
 4. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie psa, co ustala się przy rejestrowaniu przydomka.
 5. Właściciel przydomka ma prawo wziąć na wspólnika pełnoletniego członka Związku, jednak dysponentem przydomka pozostaje osoba, której przydomek przyznano.

Imiona szczeniąt - Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów.

Kwalifikacje hodowlane - Do kwalifikacji hodowlanych zalicza się oceny z wystaw i prób polowych / konkursów pracy wyzłów

Suki hodowlane - do hodowli dopuszcza się sukę na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej „SUKA HODOWLANA”, dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej, potwierdzonej imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału oraz datą. Suka nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu.

Warunkiem uzyskania wyżej wymienionego wpisu jest spełnienie poniższych wymogów

 1. Suka jest zarejestrowana w Związku oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR)
 2. ukończyła 18 miesięcy
 3. uzyskała, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny doskonałe lub bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.
 4. uzyskała dyplom minimum III stopnia na próbach pracy wyżłów (przed ukończeniem 24 miecsiąca życia ) lub na field-trialsach lub konkursach polowych wielo- bądź wszechstronnych

Sukę hodowlaną przerejestrowaną z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem przekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej. Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30 dni, na wniosek Oddziału rejestrującego. W przypadku trudności z przekazaniem wyżej wymienionej dokumentacji Oddział rejestrujący zakłada nową dokumentację hodowlaną na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.

Miot importowanej ciężarnej suki, przerejestrowanej z uznanej przez FCI organizacji, uznaje się na podstawie kwalifikacji hodowlanej tej organizacji. Stałą kwalifikację hodowlaną uzyskuje taka suka, o ile poprzednio spełniała lub uzupełniła, po zarejestrowaniu w Związku, wymogi Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP.

Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat. Oddziałowa Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji i dawała wartościowe potomstwo.

Pies reproduktor - Do kryć dopuszcza się psa, na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej „REPRODUKTOR”, dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej,
potwierdzonej imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału oraz datą. Pies nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu.

Warunkiem uzyskania wyżej wymienionego wpisu jest spełnienie poniższych wymogów:

 1. pies jest zarejestrowany w Związku oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR)
 2. ukończył 18 miesięcy,
 3. uzyskał, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny doskonałe, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej,
 4. uzyskała dyplom I stopnia na próbach pracy wyżłów (przed ukończeniem 24 miecsiąca życia ) lub dyplom I, II lub III stopnia na field-trialsach lub konkursach polowych wielo- bądź wszechstronnych

Pies zarejestrowany w uznanej przez FCI zagranicznej organizacji i spełniający jej wymogi hodowlane, może być użyty przez członków ZKwP bez dodatkowych wymogów, również jeśli czasowo przebywa w Polsce.

Reproduktor importowany z zagranicznej organizacji zrzeszonej w FCI jest umieszczany na liście reproduktorów, o ile spełniał poprzednio lub uzupełnił, po zarejestrowaniu w Związku, wymogi Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP.

Reproduktora przerejestrowanego z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem przekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30 dni, na wniosek Oddziału rejestrującego. W przypadku trudności z przekazaniem wyżej wymienionej dokumentacji Oddział rejestrujący zakłada nową dokumentację hodowlaną na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.

Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.

Prawa i obowiązki hodowcy
Hodowca ma prawo do:
a) uzyskania porad i wszelkich informacji u kierownika sekcji,
b) dostępu do listy reproduktorów,
c) wyboru reproduktora,
d) odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt,
e) zastrzeżenia w metryce, że sprzedawane szczenię jest niehodowlane; zapis ten musi znaleźć się w ewentualnie wydanym rodowodzie.
Hodowca ma obowiązek:
a) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację,
właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,
b) upewnić się czy pies, którym zamierza kryć sukę, jest reproduktorem,
c) ograniczyć mioty suki do jednego w roku kalendarzowym,
d) przed planowanym kryciem suki (w kraju lub za granicą) wykupić w swoim Oddziale KARTĘ KRYCIA i uzyskać na niej, od właściciela reproduktora, potwierdzenie krycia; przy kryciu za granicą uzyskać dodatkowo kserokopię rodowodu reproduktora,
e) przed kryciem suki ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie,
f) w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim Oddziale o urodzeniu się szczeniąt,
g) złożyć w Biurze Oddziału w stosownym terminie (najpóźniej w dniu przeglądu miotu): odcinek karty krycia (w przypadku krycia za granicą dodatkowo kserokopię rodowodu reproduktora), kartę miotu oraz potwierdzenie wykonania tatuażu ; złożenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem wydania metryk,
h)poddać szczenięta tatuowaniu, które powinno nastąpić najpóźniej podczas przeglądu miotu.
i) udostępnić Kierownikowi Sekcji (Oddziałowej Komisji Hodowlanej) cały miot i hodowlę do przeglądu; odmowa udostępnienia miotu do przeglądu uprawnia Zarząd Oddziału do odmowy wydania
metryk; w przypadku istotnych wątpliwości Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny może zarządzić identyfikację szczeniąt na podstawie badań DNA; brak zgody hodowcy może być podstawą odmowy
wydania metryk; protokół przeglądu miotu sporządza się w trzech egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje hodowca, jedna kopia pozostaje w aktach Oddziału, zaś drugą kopię Oddział przesyła do Oddziału, w którym zarejestrowany jest reproduktor; równocześnie Kierownik Sekcji dokonuje w rodowodzie suki wpisu informującego o terminie urodzenia miotu
j) wydawać nabywcom szczenięta po ukończeniu 7 tygodni wraz z metrykami, i książeczkami zdrowia, zaś nabywcom zagranicznym dostarczyć rodowód eksportowy,
k) uregulować we właściwym terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora, zgodnie z zawartą pisemną umową.

Zaleca się hodowcy przekazywanie szczeniąt nabywcom bezpośrednio z hodowli oraz informowanie ich o ewentualnych wadach szczeniąt.

Hodowcom zabrania się:
a) sprzedaży szczeniąt poprzez pośredników oraz osobom nabywającym je do dalszej odsprzedaży lub w innych celach nie mieszczących się w granicach etyki kynologicznej,
b) handlu szczeniętami w czasie imprez publicznych i w miejscach publicznych,
c) rozmnażania suk i używania reproduktorów do hodowli poza ewidencją Związku.
Właściciel reproduktora ma prawo:
a) odmowy udostępnienia psa do krycia, bez podania przyczyny,
b) pobierać ekwiwalent za krycie na podstawie pisemnej umowy zawartej z hodowcą.
Właściciel reproduktora ma obowiązek:
a) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację,
właściwie żywić, poddawać szczepieniom ochronnym,
b) udostępniać psa do krycia wyłącznie suk hodowlanych, zarejestrowanych w ZKwP lub innej organizacji
należącej bądź uznawanej przez FCI.
c) przed kryciem suki ustalić na piśmie z hodowcą warunki rozliczenia należności za krycie,
d) bezpośrednio po kryciu potwierdzić hodowcy ten fakt w KARCIE KRYCIA (wzór zał. nr ….), a jej
odcinek złożyć w swoim Oddziale macierzystym w ciągu 14 dni,
e) umożliwić i ułatwić Oddziałowej Komisji Hodowlanej kontrolę warunków utrzymania psa i jego
kondycji.
Ekwiwalent za krycie
Przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora zobowiązani są ustalić warunki rozliczenia należności za krycie. ZKwP nie narzuca żadnych obowiązkowych form ekwiwalentu.

Forma roliczenia za krycie jest dowolna. Zwyczajowao stosuje się nastepujące formy rozliczenia:

 1. krycie za szczenię (zwykle zależy od ilości szczeniąt w miocie)
  • - po odchowaniu czterech lub więcej szczeniąt właściciel reproduktora wybiera jedno szczenię i odbiera je w pierwszej kolejności wybierania po ukończeniu 7 tygodni. Jeśli hodowca zostawia szczenię we własnej hodowli ma pierwszeństwo wyboru. Nieodebranie szczenięcia przed uzgodnionym terminem upoważnia hodowcę do sprzedania go i wypłacenia właścicielowi reproduktora kwoty np. równej średniej uzyskanej ze sprzedaży wszystkich szczeniąt, po potrąceniu kosztów żywienia szczenięcia za okres od dnia ukończenia 7-miu tygodni życia do dnia sprzedaży.
  • - po odchowaniu jednego szczenięcia właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/4 wartości rynkowej szczenięcia,
  • - po odchowaniu dwojga szczeniąt właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/2 wartości rynkowej szczenięcia,
  • - po odchowaniu trojga szczeniąt właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 3/4 rynkowej szczenięcia,
 2. krycie za średnią wartość rynkową szczenięcia
  • - właściciel reproduktora otrzymuje średnią wartość sprzedaży jednego szczenięcia, po sprzedaniu wszystkich szczeniąt danego miotu. Należność powinna być uregulowana wokresie uzgodnionym między stronami. W przypadku odchowania jednego, dwojga lub trojga szczeniąt stosuje się zwykle postępowanie jak w wariancie “krycie za szczenię”.
 3. krycie za ekwiwalent pieniężny
  • - po dokonaniu krycia właściciel suki wypłaca właścicielowi reproduktora kwotę uzgodnioną przed kryciem,

W przypadku, gdy nie urodzą się szczenięta, hodowcy powinno przysługiwać prawo ponownego krycia bez dodatkowej opłaty. UWAGA: wartość rynkową szczenięcia należy bezwzględnie ustalic przed kryciem. Najlepiej pisemnie.

Dokumentacja hodowlana
Karta krycia, karta miotu, protokół przeglądu miotu oraz potwierdzenie wykonania tatuażu są podstawą do wystawienia metryk, które wydaje Zarząd Oddziału, w którym zarejestrowana jest suka. W przypadku krycia reproduktorem zagranicznym należy dołączyć kopię rodowodu reproduktora.Metryka ważna jest wyłącznie na terenie RP i upoważnia do zarejestrowania psa w jednym z Oddziałów Związku i wpisania go do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) oraz wydania Rodowodu.

Rodowód jest wydawany przez Biuro Zarządu Głównego ZKwP, a odbierany przez właściciela psa za pośrednictwem biura Oddziału. Na życzenie Kierownika Sekcji właściciel jest
zobowiązany stawić się po odbiór rodowodu wraz z psem.
Rodowody psów wpisanych do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) są podstawą do zarejestrowania psa wyłącznie na terenie RP.

Rodowody w wersji eksportowej są podstawą zarejestrowania psa w kraju lub za granicą.
Rodowód eksportowy psa/suki wystawiony przez zagraniczną organizację kynologiczną, będącą członkiem FCI (Międzynarodowej Federacji Kynologicznej) lub prowadzącą dokumentację uznawaną przez FCI, musi być za pośrednictwem Biura Oddziału przesłany do Biura Zarządu Głównego w celu nostryfikacji. Rodowód, po wpisaniu do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) i opatrzeniu numerem wpisu, zwraca się za pośrednictwem Biura Oddziału właścicielowi psa/suki. Rejestracja psa/suki w Oddziale następuje po nostryfikacji rodowodu. Numer wpisu do PKR
umieszcza się w dokumentacji psa/suki po numerze rodowodu zagranicznego.
Zmiana właściciela psa/suki - musi być zgłoszona, w terminie do 14 dni, w Biurze Oddziału celem odnotowania w rodowodzie, na podstawie pisemnej zgody poprzedniego właściciela.
opracowano na podstawie Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP z dnia 1 kwietnia 2006 roku